Εισαγωγή

Το Σωματείο Φιλοκαλία στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης RE-CULT MAGNUM, «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την αγορά εξοπλισμού Μουσείων για την ψηφιακή εμπειρία της πράξης. Ο αριθμός και τα είδη του εξοπλισμού τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της  Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Η πράξη  RE-CULT MAGNUM συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού είναι €99.000,00 (Ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Δημοσίευσης Διαγωνισμού: 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 01 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 2:30 μ.μ.
 

Έγγραφα

Περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση από εδώ: https://bit.ly/3s91KdD 

Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση, οι απαιτούμενες και επιθυμητές προδιαγραφές του εξοπλισμού, καθώς και περιγραφή των υπηρεσιών και υποχρεώσεων που ζητούνται δίνονται αναλυτικά στην Ενότητα 4 του ανωτέρω εγγράφου. Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει λαμβάνοντας υπόψιν την τεχνική και την οικονομική προσφορά, ενώ λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών δίνονται στην Ενότητα 3, Χωρίο Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών.
 

Βασικές πληροφορίες διαγωνισμού

Ακολουθούν οι βασικές πληροφορίες για συμμετοχή στον διαγωνισμό:

Αριθμός Διαγωνισμού

ReCult-Magnum-IR07-2022

Αντικείμενο Σύμβασης

Αγορά εξοπλισμού Μουσείων για την ψηφιακή εμπειρία (Αρ. Παραδοτέου: 5.1.3)

7ος Διαγωνισμός βάσει εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμών της πράξης

Εκτιμώμενη Αξία

€99.000,00 (Ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Διαδικασία Διαγωνισμού

Ανοικτός διαγωνισμός

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήρια Αξιολόγησης (Ενότητα 3)

Αναθέτουσα Αρχή

Σωματείο ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

Αρμόδιος Λειτουργός

Δρ. Βασίλειος Δρακονάκης

Εκτελεστικός Διευθυντής του Σωματείου «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ»

Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού

Έως την προθεσμία υποβολής προσφορών

Τόπος και τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού

Δωρεάν διάθεση, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.recult-magnum.eu/el/tenders/IR07

Ημερομηνία δημοσίευσης Διαγωνισμού

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία αποστολής Προσφορών

Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 2:30 μ.μ.

Τρόπος υποβολής Προσφορών

Σε σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία του Σωματείου ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ:

Υπόψιν: Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ-Re-Cult-Magnum-IR07-2022

Υπεύθυνος Λειτουργός: Δρ. Βασίλειος Δρακονάκης

Διεύθυνση: Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία, Κύπρος

 

Σημείωση: Εάν παραδοθεί ιδιοχείρως, θα πρέπει να σφραγιστεί στην γραμματεία του Σωματείου ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ. Εάν ταχυδρομηθεί, θα πρέπει να σταλεί συστημένο, με σφραγίδα ταχυδρομείου πριν την προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών.

Δέσμευση μη απόσυρσης της Προσφοράς

5% του ποσού της προσφοράς

Διάρκεια ισχύος Προσφορών

5 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς

Ελληνική, εκτός στην Ενότητα 4, Έντυπο 2 όπου χρησιμοποιείται η αγγλική για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού

Νόμισμα Προσφοράς

Ευρώ

Εκτιμώμενη ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων

2-3 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης

3-4 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Διάρκεια Σύμβασης

7 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης, παρατείνεται η σύμβαση αντίστοιχα, αλλά όχι πέραν της 31.12.2023.

Σωματείο Φιλοκαλία

Διαχείριση

18 Οκτωβρίου 2022

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Νοεμβρίου 2022

Ημερομηνίας ενημέρωσης

15 λεπτά

Χρόνος ανάγνωσης

Ετικέτες :

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.