Γενικά Αποτελέσματα

Οι βασικές εκροές του έργου αφορούν τα παρακάτω:

  • Υλοποίηση πέντε τεχνικών συναντήσεων.

  • Διοργάνωση 22 ενημερωτικών σεμιναρίων (7 Εκκλησία Ελλάδας, 7 Εκκλησία Κρήτης, 8 Εκκλησία Κυπρου).

  • Διοργάνωση 2 συνεδρίων θρησκευτικού τουρισμού, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο.

  • Προετοιμασία κοινού υλικού εκπαίδευσης, προετοιμασία και διοργάνωση 22 σεμιναρίων (7 Εκκλησία Ελλάδας, 7 Εκκλησία Κρήτης, 8 Εκκλησία Κυπρου) ειδικών αποτύπωσης πολιτιστικής κληρονομιάς.

  • Προετοιμασία 9 σεμιναρίων ασύγχρονης εκπαίδευσης για το ευρύ κοινό σε ότι αφορά χρήση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς σε τεχνολογικές εφαρμογές.

  • Ψηφιακή αποτύπωση της υλικής (μνημεία, κειμήλια) και άυλης (δρώμενα, έθιμα) πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναμένεται αποτύπωση 120 μνημείων (Κύπρος: 60, Ελλάδα: 30, Κρήτη: 30), επεξεργασία δεδομένων για 65 μνημεία προς παραγωγή μοντέλων 3D (Κύπρος: 35, Ελλάδα: 15, Κρήτη: 15), αποτύπωση 615 κειμηλίων (Κύπρος: 310, Ελλάδα: 150, Κρήτη: 155), επεξεργασία δεδομένων για 120 κειμήλια προς παραγωγή μοντέλων 3D (Κύπρος: 80, Ελλάδα: 40, Κρήτη: 40), αποτύπωση 20 δρώμενων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (Κύπρος: 10, Ελλάδα: 5, Κρήτη: 5), και επεξεργασία δεδομένων για 24 δρώμενα για παραγωγή βίντεο-ντοκιμαντέρ (Κύπρος: 12, Ελλάδα: 6, Κρήτη: 6).

  • Σχεδιασμός και λειτουργία τεσσάρων (4) ψηφιακών εμπειριών σε υπάρχοντα μουσεία (Εξοπλισμός/Ολογράμματα/Υποδομές).

  • Δημιουργία διακριτής ταυτότητας για τον θρησκευτικό τουρισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανάπτυξη και προώθηση ενός κοινού τουριστικού προϊόντος.

Οι βασικές εκροές του έργου σχετίζονται άμεσα με τον βασικό στόχο του έργου που είναι η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου θρησκευτικού τουρισμού, το οποίο θα έχει άμεση επίπτωση στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στη διασυνοριακή περιοχή. Καθοριστική θα είναι η σημασία και συμβολή των εκροών του έργου και στους επιμέρους στόχους του, δηλαδή την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τον θρησκευτικό τουρισμό, την ενδυνάμωση του τουριστικού χαρακτήρα των δύο χωρών και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους.

Οι δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν επίσης βασικές εκροές του έργου οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του γνωστικού υπόβαθρου και των δεξιοτήτων όλων των άμεσα εμπλεκομένων στον τουρισμό, και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονων εργαλείων στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ψηφιακή αποτύπωση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία των ψηφιακών μουσείων σε Ελλάδα και Κύπρο αναμένεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα  κυρίως σε ό,τι αφορά την  προβολή της θρησκευτικής κληρονομιάς, την αύξηση της επισκεψιμότητας των τουριστών στα μουσεία, του αριθμού των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα της διασυνοριακής περιοχής, την παροχή αναβαθμισμένων τουριστικών υπηρεσιών, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και συνεπώς την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού με σημαντικά οφέλη για την οικονομία των δύο χωρών.

Το έργο θα συμβάλει στον  εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του παραδοσιακού τουριστικού μοντέλου που θα οδηγήσει σε σημαντική διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και στην αξιοποίηση του τουριστικού αποθέματος των δύο χωρών. Άλλωστε, ο θρησκευτικός τουρισμός ως ενναλακτική μορφή τουρισμού, συμβάλλει στον περιορισμό του μαζικού τουρισμού και των συνεπακόλουθων περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Υπό αυτήν την έννοια, ο θρησκευτικός τουρισμός προωθεί την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού προς τα μνημεία θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και του ευρύτερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 

Καινοτομίες

Η πράξη αναμένεται ότι θα προάγει την καινοτομία σε θέματα Θρησκευτικού Τουρισμού και ψηφιοποίησης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου. Συγκεκριμένα τα στοιχεία καινοτομίας που χαρακτηρίζουν την πράξη είναι:

- Η εξ υπαρχής δημιουργία νέου μοντέλου διαχείρισης και διακριτής τουριστικής ταυτότητας για τον Θρησκευτικό Τουρισμό με εστίαση στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας.

- Η παραγωγή εφαρμογών επαυξημένης ή/και μεικτής πραγματικότητας για κινητές συσκευές και ταμπλέτες προς χρήση σε επιλεγμένα ψηφιακά μουσεία-πιλότους.

- Η ανάπτυξη νέων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνικών που αφορούν την ψηφιοποίηση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε κλίμακα.
 

Επαναχρησιμοποίηση παραδοτέων

Στη διάρκεια της πράξης αναμένεται να παραχθεί μεγάλος όγκος ψηφιακών δεδομένων, ο οποίος μπορεί να τύχει επανάχρησης σε νέα προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, αλλά και να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη περαιτέρω ψηφιακών μουσείων, εκθέσεων, εφαρμογών, ιστοσελίδων και αποθετηρίων δεδομένων. Οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί και λογισμικό της πράξης αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν μετά το πέρας αυτής για σκοπούς συνέχισης ψηφιοποίησης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς κυρίως δια της συμμετοχής των εταίρων σε νέα εθνικά, περιφερειακά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ το σχέδιο αξιοποίησης εκροών της πράξης θα περιγράψει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν μετά τη λήξη αυτής προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ψηφιακών μουσείων. Τέλος, τα εργαστήρια μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων θα συμβάλουν ώστε οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες να αποτελέσουν οδοδείκτη για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του έργου, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί, μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

0
Ψηφιακές εμπειρίες

Ολοκληρωμένες ψηφιακές εμπειρίες (εφαρμογές AR και VR, 3D βιντεοπροβολές μέσω ολογραφικού προβολικού, εφαρμογές σε οθόνες αφής, βίντεο) για δύο υφιστάμενα Μουσεία στην Κύπρο, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Κρήτη

0
Μνημεία

Προς ψηφιοποίηση-αποτύπωση σε Κύπρο (60), Ελλάδα (30) και Κρήτη (30), εκ των οποίων θα τύχουν επεξεργασίας για παραγωγή 3D μοντέλων 65 μνημεία σε Κύπρο (35), Ελλάδα (15) και Κρήτη (15)

0
Κειμήλια

Προς ψηφιοποίηση-αποτύπωση σε Κύπρο (310), Ελλάδα (150) και Κρήτη (155), εκ των οποίων θα τύχουν επεξεργασίας για παραγωγή 3D μοντέλων 160 κειμήλια σε Κύπρο (80), Ελλάδα (40) και Κρήτη (40)

0
Δρώμενα

Προς βιντεογράφηση-αποτύπωση σε Κύπρο (10), Ελλάδα (5) και Κρήτη (5), εκ των οποίων θα τύχουν επεξεργασίας για παραγωγή βίντεο-ντοκιμαντέρ 24 δρώμενα σε Κύπρο (12), Ελλάδα (6) και Κρήτη (6)

0
Συναντήσεις

Πέντε Τεχνικές Συναντήσεις σε Λευκωσία (x 2), Σύρο, Λεμεσό και Ηράκλειο, αλλά και δύο διεθνή συνέδρια αφιερωμένα στον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Τουρισμό που θα διοργανωθούν σε Σύρο και Λεμεσό

0
Σεμινάρια

22 σεμινάρια για ενασχολούμενος με ποιμαντικό έργο σε Κύπρο, Ελλάδα, Κρήτη· 22 σεμινάρια για ειδικούς ψηφιοποίησης σε Κύπρο, Ελλάδα, Κρήτη· 20 σεμινάρια για επαγγελματίες τουρισμού σε Κύπρο και Αιγαίο-Κρήτη· και 9 σεμινάρια ασύγχρονης μάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.