Εισαγωγή

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδας-Κύπρου 2014-2020 και της Πράξης Re-Cult Magnum καλεί όλους τους επαγγελματίες τουρισμού να συμμετάσχουν στα σεμινάρια επιμόρφωσης που παρέχονται δωρεάν και στοχεύουν στην προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσα από την ανάδειξη της πλούσιας θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο θρησκευτικός τουρισμός αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί μία από τις ελκυστικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προβολή ακόμα και των λιγότερο προβεβλημένων τουριστικά περιοχών της χώρας.

Η Πράξη Re-Cult Magnum περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη στρατηγική αξιοποίησης του θρησκευτικού αποθεματικού μέσω της καταγραφής και της ψηφιακής αποτύπωσης των μνημείων, της δημιουργίας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας (branding) για την Ελλάδα 
και την Κύπρο ως προορισμών θρησκευτικού τουρισμού ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων του κλήρου, των επιστημόνων 
και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση 200 επιχειρηματιών και εργαζόμενων στον τομέα του θρησκευτικού/πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και όσων ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα αυτόν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να συμμετάσχουν δωρεάν σε έναν από τους 10 κύκλους διάρκειας 30 ωρών έκαστος, που θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Αμμόχωστο, την Πάφο και τις Ορεινές περιοχές, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά.

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Περιοχή Ημερομηνίες Ώρες
Λευκωσία 03/03 04/03 06/03 07/03 09:00-17:00
Λεμεσός 16/03 18/03 20/03 21/03 09:00-17:00
Λάρνακα 31/03 01/04 03/04 04/04 09:00-17:00
Πάφος 07/04 08/04 10/04 11/04 09:00-17:00
Αμμόχωστος 21/04 22/04 24/04 25/04 09:00-17:00

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής.

Περιεχόμενο σεμιναρίων

Αντικείμενο των σεμιναρίων αποτελεί η παροχή ενημέρωσης για τις νέες εξελίξεις στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού, τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές για την ανάδειξη του Θρησκευτικού/πολιτιστικού προορισμού, την οργάνωση και υλοποίηση ταξιδιών-εκδρομών πολιτιστικού-θρησκευτικού/προσκυνηματικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και η εκπαίδευση επί θεμάτων Βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού.

Η συνολική διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι 30 ώρες και θα διεξάγεται σε τέσσερις περιόδους των επτά μισή ωρών. Θα υλοποιηθούν συνολικά 10 κύκλοι σεμιναρίων και σε κάθε κύκλο θα συμμετάσχουν έως 20 άτομα. (Το όριο των 20 ατόμων αφορά τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία).

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

Περίοδος Ενότητες Διάρκεια (Ώρες)
Πρώτη περίοδος - Εισαγωγή - Βασικές αρχές
 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 • Εισαγωγή στο Έργο Re-Cult Magnum
 • Βασικές αρχές διαχείρισης τουριστικού προορισμού
 • Διαχείριση εμπλεκομένων του τουριστικού προορισμού
 • Διαχείριση Θρησκευτικού/ πολιτιστικού προορισμού
3.5
Δεύτερη περίοδος - Ορισμοί - Αποθεματικό του Θρησκευτικού/πολιτιστικού Τουρισμού
 • Ορισμός της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Παρουσίαση του αποθεματικού του Θρησκευτικού/ πολιτιστικού του συγκεκριμένου προορισμού
4
Τρίτη περίοδος - Μελέτες περιπτώσεων Δημιουργία Διαδρομών
 • Δημιουργία διαδρομών θρησκευτικού/ πολιτιστικού προορισμού αξιοποιώντας τις τουριστικές ροές
 • Μελέτη περιπτώσεων δημιουργίας διαδρομών Θρησκευτικού/ πολιτιστικού περιεχομένου αξιοποιώντας το αποθεματικό του προορισμού
3.5
Τέταρτη περίοδος - Παρουσίαση Διαδρομών Θρησκευτικού Τουρισμού
 • Παρουσίαση Διαδρομών Θρησκευτικού Τουρισμού ανά Επαρχία - Τουριστικό Προορισμό
4
Πέμπτη περίοδος - Ψηφιοποίηση Τουριστικών Πόρων
 • Παρουσίαση των διαθέσιμων Κυπριακών υποδομών για τη δημιουργία, αξιοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών δεδομένων προς ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας 
 • Παρουσίαση ψηφιοποιημένων πόρων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Παρουσίαση νέων τεχνολογικών εφαρμογών για την Ανάδειξη του Θρησκευτικού/πολιτιστικού προορισμού
3.5
Έκτη περίοδος - Μουσειακή Εμπειρία
 • Ψηφιακή περιήγηση και εμπειρία στα μουσεία της Κύπρου
 • Ανάδειξη στοιχείων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τις ψηφιακές εμπειρίες στα Μουσεία της Κύπρου - Μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων
4
Έβδομη περίοδος - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών
 • Ανάπτυξη Πελατο-κεντρικής προσέγγισης από τις Τουριστικές Επιχειρήσεις. 
 • Βασικές Αρχές Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας
 • Σημεία επικοινωνίας με τον Πελάτη
 • Δημιουργία Τουριστικών Clusters – Βέλτιστες πρακτικές
 • Αξιολόγηση των αναγκών και προσδοκιών του επισκέπτη με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση του Θρησκευτικού/ πολιτιστικού τουρισμού 
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη - επισκέπτη
 • Δημιουργία Κουλτούρας εξυπηρέτησης επισκέπτη
 • Διαχείριση προβλημάτων
 • Ο μηχανισμός των Παρατηρητηρίων Τουρισμού και αξιολόγηση ικανοποίησης
7.5

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν επιχειρηματίες και επαγγελματίες (εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού) του τουριστικού κλάδου, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο παρατίθενται παρακάτω:

Κριτήρια επιλογής Μόρια
Επίπεδο εκπαίδευσης Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 10
Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 15
Κάτοχος μεταπτυχιακού ή ανώτερου τίτλου σπουδών 20
Εργασιακή εμπειρία στον τουριστικό κλάδο 0-3 έτη 10
4-6 έτη 15
7-10 έτη 20
10 έτη και άνω

25

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι τα 45 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, η επιλογή θα γίνει βάσει της ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής.

Πιστοποίηση συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, θα αποσταλεί στον κάθε συμμετέχοντα πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι,  θα πρέπει να προβούν στη συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί  από τις 03/02/2023: Φόρμα Συμμετοχής

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στους 200 και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα της αίτησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, σε περίπτωση που ζητηθούν από τον Φορέα. Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω email. 

Πληροφορίες

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 357 97776506 (κα Θεοδωρέσκου), 0030 6937291133 (κα Λέκου) ή να στείλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (Κα Λέκου).

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

Φόρμα Συμμετοχής

Σωματείο Φιλοκαλία

Διαχείριση

09 Φεβρουαρίου 2023

Ημερομηνία ανάρτησης

09 Φεβρουαρίου 2023

Ημερομηνίας ενημέρωσης

8 λεπτά

Χρόνος ανάγνωσης

Ετικέτες :

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.